آخرین بیانات

گوناگون


   

عوامل پيوسته در راه خير بودن

گرچه انسان از موعظه ديگران بى‌نياز نيست،

لكن موعظه‌اى كه از درون انسان برمى‌خيزد بهترين موعظه است،

چون هركسى به صفات و عيوب خود از همه آگاه‌تر است.

بايد همت انسان اين باشد كه خود را محاسبه كند.

محاسبه، از لغزش‌هاى آينده انسان جلوگيرى مى‌كند.


دانستی های قرآنی ... 
دانستی های قرآنی ... 
گلچین اذکار  

دعا شمشیری برنده

دانستی های قرآنی ... 
کرامات و معجزات 

آنچه در وهم ناید

قطره